lOvE mE lOvE yUttO's bLoG

Posts Tagged ‘สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า

หลังจากจัดทริป ตะลุยมาเก๊า ในความเดิมตอนที่แล้ว

ตะลุยมาเก๊า ตอนที่ 1 จุดเริ่มต้น

จึงจำเป็นต้องพาลูกสาวอายุไม่ถึงขวบไปทำหนังสือเดินทาง กอปรกับคุณแม่หนังสือเดินทางใกล้หมดอายุแล้ว จึงต้องไปทำใหม่เพื่อไปเที่ยวพม่า เลยพากันไปทำหนังสือเดินทางที่ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า  
ที่อยู่ ชั้น 5 อาคารเทสโก้โลตัส เลขที่ 3 ถนนบรมราชชนนี 11 แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทรศัพท์ 0-2433-0280-87   โทรสาร 0-2433-2554

สำหรับคุณแม่อายุ 65 ไม่เท่าไหร่ แต่สำหรับคุณลูกอายุไม่ถึงขวบ ต้องเตรียมอะไรไปบ้างน้า?

ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี
ระเบียบการขอหนังสือเดินทางของผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี
ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องนำสูติบัตรฉบับจริง หากเป็นสำเนาต้องได้รับการรับรองสำเนาถูกต้องจาก อำเภอ/เขตมาแสดงพร้อมผู้มีอำนาจปกครอง หากผู้มีอำนาจปกครองไม่สามารถมาดำเนินการได้ สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนได้โดยต้องมีหนังสือมอบอำนาจและหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศพร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดาและ/หรือผู้มีอำนาจปกครองฉบับจริงมาแสดง ทั้งนี้หนังสือมอบอำนาจและหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศต้องผ่านการรับรองจากอำเภอ/เขต

เอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทางธรรมดาของผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี

– สูติบัตรฉบับจริง หากเป็นสำเนาสูติบัตรต้องได้รับการรับรองจากอำเภอ/เขต
– บิดาและมารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองนำบัตรประชาชนฉบับจริงมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่
บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งาน หรือ บัตรที่ใช้แทนได้ตามกฎกระทรวงมหาดไทย ของบิดา มารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองฉบับจริง หากชื่อนามสกุลบิดา มารดาในสูติบัตรไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน ให้นำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุลที่เป็นต้นฉบับมาแสดงด้วย ในกรณีที่มารดาหย่า และจดทะเบียนสมรสใหม่ และใช้นามสกุลใหม่ตามสามีให้นำหลักฐานการหย่าและการสมรสที่เป็นต้นฉบับมาแสดงด้วย
– หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศและบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของบิดามารดาที่ไม่มา ในกรณีที่บิดา/มารดาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถมาแสดงตัวได้
**หนังสือยินยอมของบิดา/มารดา ต้องผ่านการรับรองจากอำเภอ/เขต
(ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องมีบิดาหรือมารดา คนใดคนหนึ่งมาแสดงตัวให้ความยินยอม)
– เอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น อาทิ หลักฐานใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล เอกสารหลักฐานการรับรอง บุตรหรือรับบุตรบุญธรรม บันทึกการหย่า ซึ่งมีข้อความระบุให้บุตรอยู่ในความดูแลของบิดา หรือมารดา เป็นต้น
– กรณีบิดา มารดาผู้เยาว์เสียชีวิต / บิดาหรือมารดาผู้เยาว์เป็นชาวต่างชาติมิได้จดทะเบียนสมรสและ ไม่สามารถตามหาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาให้ความยินยอมได้ /บิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสแต่บุตรอยู่ในความดูแลของบิดาฝ่ายเดียวมาตลอด และไม่สามารถตามหามารดาได้ ให้นำคำสั่งศาลซึ่งระบุชื่อผู้มีอำนาจปกครอง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจปกครองมาแสดง

ค่าธรรมเนียม
– การทำหนังสือเดินทางใหม่เสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
– ผู้เยาว์อายุ 15 ปีขึ้นไปแต่ยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์
– ระเบียบการขอหนังสือเดินทางของผู้เยาว์อายุ 15 ปีขึ้นไปแต่ยังไม่ครบ 20 ปี บริบูรณ์
ค่าธรรมเนียม
– การทำหนังสือเดินทางเสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาท

ความหมายของผู้มีอำนาจปกครอง 
กรณีบิดาและมารดาจดทะเบียนสมรสบิดาและมารดาต้องมาลงนาม(ต่อหน้าเจ้าหน้าที่)ในคำร้องขอหนังสือเดินทางทั้งสองฝ่ายหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สะดวกมาลงนามในวันที่ผู้เยาว์ยื่นคำร้องให้มาลงนามในวันรับเล่มได้ หรือทำหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ ผ่านอำเภอ/เขต พร้อมบัตรประชาชนที่มีอายุใช้งานบิดา มารดาตัวจริง

– กรณีที่ผู้มีอำนาจปกครองอยู่ในต่างประเทศ ให้ทำหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ ผ่านสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่พำนักอยู่ หากผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี และผู้ปกครองไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเองและประสงค์จะมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ โดยหนังสือทั้ง 2 ฉบับ ต้องผ่านการรับรองจาก สอท./สกญ. (สถานทูต/สถานกงสุล) กรณีบิดามารดาหย่าตามกฎหมาย ให้ผู้มีอำนาจปกครองผู้เยาว์ตามที่ระบุในบันทึกการหย่าเป็นผู้ลงนามพร้อมแสดงทะเบียนหย่า และบันทึกการหย่า
– ผู้เยาว์ที่เกิดจากบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส มารดาสามารถลงนามได้ฝ่ายเดียว โดยให้ทำ บันทึกคำให้การจากอำเภอ/เขตยืนยันว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสพร้อมแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนที่มีอายุใช้งานเป็น “นางสาว” ต่อเจ้าหน้าที่รับคำร้อง
– มารดาผู้เยาว์ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่ใช้คำนำหน้า “นาง” สามารถลงนามได้ฝ่ายเดียว โดย นำหนังสือรับรองการอุปการะบุตรแต่เพียงผู้เดียวจากอำเภอ/เขต มาแสดง
– ผู้เยาว์เกิดจากบิดามารดาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน มารดาต้องมาลงนามให้ความยินยอม บิดา ไม่สามารถลงนามยินยอมให้ผู้เยาว์เพียงฝ่ายเดียวได้ เว้นแต่ว่ามีคำสั่งศาลมาแสดงว่าศาลให้บิดาเป็นผู้อุปการะผู้เยาว์แต่ผู้เดียว
– บิดามารดาผู้ให้กำเนิดผู้เยาว์ที่ได้ยกผู้เยาว์ให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่นแล้ว ไม่สามารถลงนาม แทนบิดามารดาบุญธรรมได้ต้องให้บิดา มารดาบุญธรรมเป็นผู้ลงนาม
– เอกสารที่นำมายื่นขอหนังสือเดินทางต้องเป็นต้นฉบับหากเป็นสำเนาต้องได้รับการรับรองสำเนา ถูกต้องจากหน่วยงานที่ออกเอกสารดังกล่าวเท่านั้น

ข้อควรปฏิบัติในวันมายื่นคำร้อง
กรณีบิดาและมารดาจดทะเบียนสมรส บิดาและมารดาต้องมาลงนาม(ต่อหน้าเจ้าหน้าที่)ในคำร้องขอหนังสือเดินทางทั้งสองฝ่าย หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สะดวกมาลงนามในวันที่ผู้เยาว์ยื่นคำร้อง ให้มาลงนามในวันรับเล่มได้ หรือทำหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ ผ่านอำเภอ/เขต พร้อมบัตรประชาชนที่มีอายุใช้งานบิดา มารดาตัวจริง

สำหรับรายละเอียดทั้งหมดดูได้ที่ กรมการกงสุล consular.go.th
พอเราไปถึงก็ตรวจสอบเอกสาร รับบัตรคิว รอเรียกเข้าไปด้านใน ถ้ามาด้วยกันเค้าก็จะให้เข้าไปด้วยกันนะครับ (พอดีไปกับคุณแม่ด้วย) จับวัดส่วนสูง แล้วก็ถึงขั้นตอนถ่ายรูป จนท.ก็ให้นั่งแล้วจับไว้แต่เค้าจะถ่ายให้เห็นหน้าเด็กเท่านั้น ผู้ปกครองไม่ต้องมีส่วนร่วมในรูปหนูนะจ๊ะ มีพิมพ์ลายนิ้วมือด้วย ลายนิ้วมือหนูไอยูก็เล็กเหลือเกิน 555
ไม่กี่วันเราก็ได้ EMS จากบุรุษไปรษณีย์ passport มาส่งถึงบ้านเรียบร้อย เสียค่าใช้จ่ายต่อคน ฿1,040 ครับ
Advertisements

พฤษภาคม 2018
พฤ อา
« มี.ค.    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

7Loader Airasia Akihabara by สินสยาม AV Camera Blu-ray BMI Body Mass Index Central World Plaza Chew WGA 0.9 Crumpler CrystalDiskMark 2.2 DSLR Hardware House HDTune Pro 3.5 Hi-Speed Internet Hot Seat J.I.B Kensington Lenovo Ideapad S10 Light Scribe Macau Minolta AF Lens 50mm F1.7 Night Safari Panasonic DMC-GF3 Panasonic LUMIX G 14mm f2.5 ASPH Phottix Battery Grip BP-A350 Premium Series Phottix Battery NP-FM500H SDHC Sony Sony PCK-LH3AM Super Rich (1965) Super Rich (Thailand) TAKETEI TOT Trek DIVADRIVE 1.8" 60GB USB Warranty Windows 7 Windows is activated Windows Update กุ้ยหลินเมืองไทย คลองศก ความดันโลหิต งานมหัศจรรย์ท่องเที่ยวไทย 52 งานเที่ยวเมืองไทย 2552 ดัชนีมวลกาย ต้มส้มปลากระบอก ถ้ำปะการัง ทองผาภูมิ ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี ท่าเรือเชี่ยวหลาน บ.สุราษฎร์อินเตอร์ทัวร์ บริษัทสุราษฎร์อินเตอร์ทัวร์ ผักกูด พายเรือคายัค ภูผาและลำธารรีสอร์ท รีสอร์ทในฝัน ล่องเรือแคนู วัดวังก์วิเวการาม สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ สนามบินสุราษฎร์ธานี สะพานไม้มอญ สังขละบุรี สามประสบรีสอร์ท สุราษฎร์ธานี อ.บ้านตาขุน เขาสก เขาสามเกลอ เขื่อนรัชชประภา แพ 500 ไร่ แพทะเลใน 500 ไร่ แพนางไพร โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ใบเหลียง ไทยแอร์เอเชีย
Advertisements